Skip to content

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme: 1 Ocak 2023

İşbu SORTEXT HİZMET SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”), SORTEXT HİZMET SİPARİŞ FORMU’nda (“Sipariş Formu”) belirtilen Şirket ve Müşteri arasında akdedilmiştir.

Bu Sözleşme, Sipariş Formu’nun ayrılmaz, bölünmez ve yasal olarak bağlayıcı bir parçasıdır. Şirket ve Müşteri, Sipariş Formu’nu imzalamakla bu Sözleşme'yi akdettiklerini ve bu Sözleşme'ye hukuken bağlı olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Şirket ve Müşteri, bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. BEYANLAR

1.1. Şirket; reklam, pazarlama ve e-ticaret teknolojisi hizmetleri geliştiren ve sunan bir bilgi teknolojisi kuruluşudur.

1.2. Müşteri, Şirket’in hizmetlerine erişmek ve bunları kullanmak isteyen bir e-ticaret kuruluşudur.

1.3. Şirket, bu hizmetleri aşağıdaki şart ve koşullar altında sağlamak istemektedir.

2. TANIMLAR

2.1.Gizli Bilgi”, bu Sözleşme kapsamında bir Taraf’ça diğer Taraf’a yazılı, sözlü veya elektronik olarak ifşa edilen tüm yazılım, belge, bilgi, veri, kod, algoritma, tasarım, buluş, iş, hizmet, yöntem, yenilik ve tüm idari, ticari, finansal ve teknik bilgiler anlamına gelir.

2.2.Müşteri Verileri”, Müşteri’nin arama motoru reklamcılığı (Google Ads), web analitiği (Google Analytics), etiket yönetim sistemi (Google Tag Manager) ve diğer verileri anlamına gelir.

2.3.Mücbir Sebepler”, Taraflar’ın kendi makul kontrolü dışındaki olağanüstü olay ve etkenler anlamına gelir. Mücbir Sebepler, bunlarla sınırlı olmaksızın; savaşlar, terör eylemleri, grevler, halk ayaklanmaları, ambargolar, doğal afetler, salgın hastalıklar, karantina kısıtlamaları, internet arızaları, veya devlet kurumlarından, iş ortaklarından, ticaret ortaklarından veya hizmet sağlayıcılardan kaynaklanan olayları ve etkenleri içerir.

2.4.Hizmetler”, Şirket’in Sipariş Formu’nda belirtilen hizmetleri anlamına gelir.

2.5.Web Mağazası”, Müşteri’nin Hizmetler’i kullanacak olan ve Sipariş Formu’nda belirtilen web mağazası anlamına gelir.

3. ŞİRKET’İN HAKLARI, GÖREVLERİ VE KISITLAMALARI

3.1. Hizmetlerin Yürütülmesi: Bu Sözleşme’nin hükümleri uyarınca, Şirket, a) Müşteri Verileri’ni düzenli olarak analiz edecek ve işleyecek; b) Hizmetler’i Müşteri’nin Web Mağazası’na kuracak ve gerçek zamanlı çalışmasını sağlayacak; ve c) Hizmetler’in türlerini, içeriklerini ve görsellerini Müşteri’ye özel olarak hazırlayacak ve güncelleyecektir.

3.2. Teknik Destek: Şirket, Müşteri’nin talebi üzerine Müşteri’ye teknik destek sağlayacaktır. Müşteri, destek@sortext.com adresine e-posta göndererek teknik destek talebinde bulunabilecektir. Şirket, tüm teknik destek çağrılarına en geç 24 (yirmi dört) saat içinde cevap verecektir.

3.3. Şirket’in Kısıtlamaları: Şirket, Müşteri Verileri’ni yalnızca Hizmetler’in sağlanması ve performansıyla ilgili ve sınırlı olmak üzere toplama ve işleme hakkına sahip olacaktır. Şirket, Müşteri Verileri’ni yalnızca analiz, geliştirme ve düzeltme çalışmaları için kullanma hakkına sahip olacaktır. Şirket, Müşteri Verileri’ni yalnızca toplu veya aidiyeti tanımlanamaz biçimlerde ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

4. MÜŞTERİ’NİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE KISITLAMALARI

4.1. Haklar: Bu Sözleşme’nin hükümleri uyarınca, Şirket, Müşteri’ye, Hizmetler’i Web Mağazası’nda Sözleşme’nin Süre’si boyunca kullanmak üzere devredilemez, alt lisans verilemez ve münhasır olmayan bir hak vermiştir. Müşteri, Hizmetler’i kullanım, satış, dağıtım, paylaşım veya devir amacıyla üçüncü taraflara pazarlayamaz veya satamaz.

4.2. Erişim Yetkileri: Bu Sözleşme’nin hükümleri uyarınca, Müşteri, Sözleşme’nin Süre’si boyunca Şirket’e Google Ads, Google Analytics ve Google Tag Manager hesaplarına erişim yetkisi verecektir.

4.3. Ücretlerin Ödenmesi: Müşteri, Sipariş Formu’nda belirtilen tüm ücretleri Şirket’e vadesinde ödeyecektir. Herhangi bir faturanın ödeme vadesinin üzerinden 15 (on beş) gün geçtiği halde ödenmemesi durumunda, Şirket, ödeme yapılana kadar Hizmetler’in sağlanmasını askıya alma ve ödenmeyen tutarlara vade tarihinden itibaren yasaların izin verdiği azami oranda faiz uygulama hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, Müşteri, avukatlık masrafları da dahil olmak üzere, tahsilata ilişkin tüm masrafları ödeyecektir.

4.4. Müşteri’nin Kısıtlamaları: Müşteri, a) Hizmetler’i benzer veya rakip bir ürün veya hizmet geliştirmek için kullanmayacaktır; b) Hizmetler’i tersine mühendislik işlemlerine tabi tutmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek, parçalarına ayırmayacak, veya değiştirmeyecektir; c) Hizmetler’in kaynak kodunu, nesne kodunu, altında yatan yapıyı, teknik bilgiyi veya algoritmaları keşfetmeye çalışmayacaktır; d) Hizmetler’in türev çalışmalarını yapmayacaktır; e) Hizmetler’in herhangi bir öğesini kopyalamayacaktır; veya f) Hizmetler’deki herhangi bir mülkiyet bildirimini veya diğer bildirimleri kaldırmayacak, gizlemeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, bu hükümlerin ihlaline ilişkin olarak Şirket’i her türlü zarar, ziyan ve masraftan âri tutacağını ve bunları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları ve Sahiplik: Taraflar’dan hiçbiri diğer Taraf’a bu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen herhangi bir hak veya lisans vermemektedir. Hizmetler; Hizmetler’e ilişkin her türlü içerik, bilgi ve bunların tüm kopyaları da dahil olmak üzere; telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakkı yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Bu kapsamda Şirket, a) Hizmetler’in; b) Hizmetler’in temelindeki yazılımların ve bunların tüm kopyalarının, güncellemelerinin, değişikliklerinin ve geliştirmelerinin; c) Hizmetler’e ilişkin tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin (tüm fikri mülkiyet hakları, telif hakları, ticari sır hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ve bunlarla ilişkili tüm iyi niyet, gizlilik ve özel bilgi hakları da dahil olmak üzere) tek başına sahibidir ve bunları elinde tutacaktır. Müşteri’nin yukarıda belirtilenlerin hiçbirine ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı yoktur ve olmayacaktır.

5.2. Geri Bildirim: Müşteri, Şirket’e Hizmetler hakkında geri bildirimde (“Geri Bildirim”) bulunursa, Şirket Geri Bildirim’i kısıtlama olmaksızın kullanabilecektir.

6. GİZLİ BİLGİLER

6.1. Yükümlülükler: Taraflar’dan her biri, a) Gizli Bilgi’leri, en az kendi Gizli Bilgi’lerini korumak için gösterdikleri özeni göstererek, büyük bir gizlilik içinde koruyacaklarını; b) Gizli Bilgi’leri, bu Sözleşme’de izin verilen durumlar dışında üçüncü kişilere ifşa etmeyeceklerini; c) Gizli Bilgi’leri, yalnızca bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanacaklarını; d) Gizli Bilgi’leri, yalnızca bu Sözleşme’nin şartlarını yerine getirmek için bu bilgileri bilmeye meşru bir ihtiyacı olan çalışanlarına veya yüklenicilerine ifşa edeceklerini; e) kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve kurallara uyacaklarını; ve f) Sözleşme sona erdikten sonra da uymaya devam edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.2. İstisnalar: Bu gizlilik yükümlülükleri, her bir Taraf’ın kamuya açık bilgileri ve yürürlükteki yasalar, düzenlemeler, mahkeme kararları veya idari emirler uyarınca ifşa edilmesi zorunlu olan bilgiler için geçerli değildir.

7. SÜRE VE FESİH

7.1. Süre: Bu Sözleşme, Sipariş Formu’nun imzalandığı tarihte ("Yürürlük Tarihi") yürürlüğe girer ve ilk 1 (bir) yıllık dönem ("Süre") boyunca yürürlükte kalır. Taraflar’dan herhangi biri diğer Taraf’a içinde bulunulan Süre sona ermeden en az 30 (otuz) gün önce fesih bildiriminde bulunmadıkça, Sözleşme (bir) yıllık dönemler için otomatik olarak yenilenecektir.

7.2. Fesih: Taraflar’dan her biri, 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, Sözleşme’yi herhangi bir nedenle veya bir sebep göstermeksizin feshedebilir. Taraflar’dan her biri, diğer Taraf’ın Sözleşme’yi esaslı bir şekilde ihlal etmesi ve ihlal eden Taraf’ın söz konusu ihlali kendisine bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içinde gidermemesi durumunda da bu Sözleşme’yi feshedebilir.

7.3. Feshin Sonuçları: Bu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde feshi halinde, Sözleşme maddeleri; 3.3. (Şirket’in Kısıtlamaları), 4.3. (Ücretlerin Ödenmesi), 4.4. (Müşteri’nin Kısıtlamaları), 5. (Fikri Mülkiyet Hakları), 6. (Gizli Bilgiler), 7.3. (Feshin Sonuçları), 8. (Garanti Reddi), 9. (Sorumluluk Sınırlaması), 10. (Genel Hükümler) ve Sözleşme’nin geçerli kalması gereken diğer tüm bölümleri geçerli kalacaktır.

8. GARANTİ REDDİ

8.1. Hizmetler, açık veya zımni, herhangi bir garanti veya koşul olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” sağlanır. Şirket, Hizmetler’in kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Şirket, Hizmetler’in Müşteri’nin gereksinimlerini veya beklentilerini karşılayacağını garanti etmez. 

8.2. Müşteri, Müşteri Verileri’nin doğruluğunun ve eksiksizliğinin doğrulanmasından ve Hizmetler’in bu Sözleşme’ye ve yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun olarak kullanılmasından tek başına sorumludur.

9. SORUMLULUK SINIRLAMASI

9.1. Taraflar, Hizmetler’in Şirket’in kontrolü dışındaki sınırlamalara, gecikmelere ve diğer sorunlara tabi olabileceğini kabul ve beyan ederler.

9.2. Taraflar, Hizmetler’in Mücbir Sebepler nedeniyle kesintiye uğrayabileceğini kabul ve beyan ederler.

9.3. Şirket’in bu Sözleşme’den veya Hizmetler’den kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak Müşteri’ye karşı toplam yükümlülüğü, Müşteri’nin bu Sözleşme kapsamında Şirket’e ödediği toplam ücretleri hiçbir durumda aşamaz.

10. GENEL HÜKÜMLER

10.1. Bağımsız Yükleniciler: Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. Bu Sözleşme, Taraflar’dan herhangi birinin diğerinin ortağı olduğu, veya herhangi bir Taraf’ın diğer Taraf’a herhangi bir görev veya yükümlülüğünü yerine getirmesi için Taraflar arasında yasal birliktelik oluşturan açık veya zımni bir hak, güç veya yetki verdiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

10.2. Bütünlük: Bu Sözleşme, konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki tam ve münhasır mutabakatı oluşturur ve Taraflar arasında bu konuyla ilgili önceden yapılmış tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların, sözleşmelerin ve iletişimlerin yerine geçer ve bunları iptal eder.

10.3. Değişiklik: Bu Sözleşme, Taraflar’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen değiştirilemez veya tadil edilemez.

10.4. Devir: Bu Sözleşme, diğer Taraf’ın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü taraflara atanamaz, devredilemez veya lisanslanamaz.

10.5. Bölünebilirlik: Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu belirlenirse, ilgili hüküm Sözleşme’den çıkarılacak, diğer tüm hükümler yürürlükte kalacak ve uygulanacak; ve Taraflar geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hükmün yerine geçerli, yasal ve uygulanabilir bir hüküm koymak için iyi niyetle müzakere edeceklerdir.

10.6. Gecikmeler ve İhmaller: Taraflar’dan herhangi birinin, diğer Taraf’ın Sözleşme’yi ihlal etmesinden doğan herhangi bir hakkını kullanmakta gecikmesi veya bunu ihmal etmesi, söz konusu hakkı ortadan kaldırmayacak veya bu haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

10.7. Mücbir Sebepler: Taraflar’dan hiçbiri, Mücbir Sebepler ortadan kalkana kadar, doğrudan veya dolaylı olarak Mücbir Sebepler’den kaynaklanan nedenlerle Sözleşme’deki hak ve yükümlülüklerini yerine getirememesinden veya gecikmeli yerine getirmesinden dolayı diğer Taraf’a karşı sorumlu olmayacaktır.

10.8. Bildirimler: Bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler yazılı olarak yapılacaktır. Bildirimlerin, a) imza karşılığı elden teslim yoluyla yapılması; b) Taraflar’ın ticaret sicilinde kayıtlı merkez adreslerine takip olanağı sunan ekspres kuryeyle veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi; veya c) alındı onaylı e-postayla gönderilmesi yeterli kabul edilecektir.

10.9. Uygulanacak Hukuk ve Yargı: Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul mahkemeleri, tahkim kurulları ve icra daireleri yetkili olacaktır.